Resevillkor

De resevillkor som presenteras nedan ("Resevillkoren") reglerar reseavtalet ("Avtalet") mellan resenären ("Resenären") och researrangören AB Dagens Nyheter, org. nr. 556246-8172, ("Researrangören"). Resenären och Researrangören benämns gemensamt "Parterna". I Avtalet ingår även information om det aktuella researrangemanget som finns på vår hemsida som du ska ta del av ("Resan"). Resevillkoren tillämpas på reguljära resor med DN-tåget.

1. Avtalet

1.1 Avtalsingående
Avtalet blir bindande för Parterna när Researrangören skriftligen bekräftat Resenärens beställning om inte annat avtalats. Researrangören ska bekräfta Resenärens beställning utan dröjsmål via e-mail till den adress som Resenären uppgivit vid bokningen. Ångerrätt gäller inte vid avtal om reguljära resor.

1.2 Huvudresenär
Huvudresenär är den person i vars namn Avtalet har träffats. Huvudresenären anges först i färdhandlingar eller på annat tydligt sätt. Huvudresenären är betalningsansvarig enligt Avtalet. Alla ändringar och eventuell avbeställning måste ske av huvudresenären. Undantag kan göras om huvudresenären blir allvarligt sjuk och inte kan genomföra ändringen eller avbokningen. Huvudresenären ansvarar för att förse Researrangören med korrekta bokningsuppgifter för övriga resenärer som omfattas av Avtalet. Eventuell återbetalning sker till huvudresenären. Researrangören kommer även att behandla uppgifter som huvudresenären lämnar om personer i sitt resesällskap. Om Huvudresenären i bokningsverktyget lämnar uppgifter om andra personer vid bokning av Resan måste huvudresenären vara säker på att dessa personer samtycker till det och har tillåtelse att lämna uppgifterna. Huvudresenären ansvarar även för att försäkra sig om att övriga Resenärer förstår hur deras uppgifter kan komma att användas samt hänvisar dem till Researrangörens personuppgiftspolicy..

1.3 Minderåriga resenärer
Om Resenären är under 18 år och reser utan målsman måste detta uppges vid bokningstillfället. Vissa resor kan kräva åldersgräns som kan vara högre än 18 år. Sådan information lämnas vid bokningstillfället.

1.4 Resetider
Tiderna för avresa och hemresa i bokningsbekräftelsen är preliminära. Researrangören ska snarast och om möjligt senast 20 dagar före avresan precisera de avgångstider som ska gälla för Resan.

1.5 Önskemål och särskilda tjänster
Eventuella önskemål eller särskilda tjänster på Resenärens begäran ingår i Avtalet endast om dessa uttryckligen bekräftats skriftligen av Researrangören.

1.6 Kontroll av bokningsbekräftelse och resehandlingar
Resenären är skyldig att kontrollera bokningsbekräftelsen/resehandlingarna så snart de erhållits och att alla uppgifter stämmer inklusive att namn är rättstavade och överensstämmer med passet. Eventuella felaktigheter måste påtalas snarast. Researrangören förbehåller sig rätten att ta ut en avgift motsvarande den faktiska kostnaden för att rätta felaktiga uppgifter jämte en skälig ersättning för det merarbete som rättelsen medför. Om felaktighet beror på Researrangören eller någon denne anlitat, ska rättelse ske utan kostnad för Resenären.

1.7 Ändring av uppgifter
Huvudresenären ska omgående meddela Researrangören eventuella ändringar av adress, e-postadress, telefonnummer eller andra uppgifter av betydelse för Researrangörens möjligheter att kontakta Resenären. Information om behandling av personuppgifter finns i Researrangörens personuppgiftspolicy..

1.8 Minsta antal deltagare
För vissa resor krävs ett minsta deltagarantal för att Resan ska kunna genomföras. Resenären ska i så fall få tydlig information om detta senast vid bokningstillfället.

2. Pris och betalning

2.1 Resans pris
Resans pris omfattar alla i Avtalet ingående tjänster samt obligatoriska tillägg, skatter och avgifter.

2.2 Tidpunkt för betalning
Resenären ska betala Resans pris senast vid den tidpunkt som framgår av informationen om det aktuella researrangemanget.

2.3 Utebliven betalning
Om Resenären inte betalar Resans pris i enlighet med Avtalet har Researrangören rätt att häva Avtalet och ta ut skälig ersättning.

3. Resenärens rätt till ändring och avbeställning

3.1 Ändringar
Resenären har rätt att ändra Avtalet om Researrangören medger detta. Ändringar i Avtalet kan medföra tillkommande kostnader för Resenären från Researrangören eller annan.

3.2 Avbeställning
Resenären har rätt att avbeställa Resan, någon återbetalning sker emellertid inte. Det står dock Resenären fritt att teckna ett avbeställningsskydd hos valfritt försäkringsbolag.

4. Resenärens rätt att överlåta avtalet

4.1 Rätt till överlåtelse
Resenären får överlåta Avtalet till någon som uppfyller alla villkor för att få delta i Resan. Ett sådant villkor kan t.ex. vara att transportföretag eller annan som Researrangören anlitat enligt gällande regler ska godta byte av Resenär. Resenären måste i skälig tid före avresan underrätta Researrangören om överlåtelsen. Underrättelse som gjorts senast sju dagar före avresa anses alltid ha gjorts i skälig tid.

4.2 Avgift för överlåtelse
Researrangören tar ut en administrativ överlåtelseavgift om 500 kr.

4.3 Solidariskt ansvar
Överlåtaren och förvärvaren är solidariskt ansvariga gentemot Researrangören för de extra kostnader som överlåtelsen medför.

5. Ändringar före avresan och under Resan

5.1 Researrangörens rätt till ändring av avtalsvillkor
Researrangören har rätt att göra ändringar i Avtalet förutsatt att Researrangören informerar Resenären om ändringen på ett klart, begripligt och tydligt sätt på ett varaktigt medium. Fram till att Resan påbörjas meddelar Researrangören eventuella ändringar och uppdateringar via e-mail till Huvudresenären som är skyldig att meddela övriga Resenärer om sådana ändringar. Under Resan meddelar Researrangören eventuella ändringar och uppdateringar i en Reseapp som samtliga Resenärer ska ladda ned. Avgångstidsändringar kommer dock även meddelas via e-mail och SMS till Huvudresenären som är skyldig att meddela övriga Resenärer om sådana ändringar. Researrangören kommer i god tid innan avresa informera om hur Reseappen laddas ned, dess funktion samt tillhandahålla nödvändig assistans avseende Reseappen. För det fall en Resenär inte har möjlighet att ladda ned Reseappen ska denne meddela Researrangören så snart som möjligt som då ska tillhandahålla en alternativ informationskanal.

6. Reklamation

Resenären får endast åberopa fel i de avtalade tjänsterna om denne inom skälig tid efter det att denne märkt eller bort märka felet underrättar Researrangören om felet. Detta ska ske snarast och om möjligt under Resan. Vid fastställande av eventuellt prisavdrag eller ersättning för skador beaktas den tidpunkt då Resenären reklamerat om ett sådant meddelande hade inneburit att Researrangören kunde ha avhjälpt felet. Utan hinder av ovan får Resenären åberopa fel om Researrangören har handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder.

7. Resenärens ansvar under Resan

7.1 Researrangörens anvisningar
Resenären är skyldig att följa de anvisningar för Resans genomförande som lämnas av reseledaren eller av annan person som Researrangören anlitar. Resenären är skyldig att respektera de ordningsregler som gäller för Resan och på resmålet och uppträda så att medresenärer eller andra inte störs. Om Resenären på ett väsentligt sätt bryter mot detta, kan Researrangören häva Avtalet utan att Resenären har rätt till ersättning eller återbetalning.

7.2 Resenärens ansvar för skada
Resenären är ansvarig för eventuellt skadestånd i anledning av skada som Resenären genom vårdslöshet vållar Researrangören.

7.3 Resenärens ansvar för formaliteter
Resenären är själv ansvarig för att iaktta nödvändiga formaliteter för Resans genomförande, som till exempel innehav av giltigt pass, visum, vaccinationer, och försäkring. Resenären är även själv ansvarig för att inhämta anvisningar om särskilda behov relaterat till det egna hälsotillståndet. Resenärer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet har dock rätt till assistans enligt Tågresenärsförordningen, se vidare i punkten 9. Resenären ansvarar även för att ta reda på vilka regler som gäller på resmålet som relaterar till det personliga behovet. Resenären skall också respektera och följa de lagar och regler som gäller i de länder som besöks. Mer information finns på UD:s reseinformation. Resenären är själv ansvarig för alla kostnader som uppkommer på grund av brister i nämnda formaliteter, till exempel hemtransport till följd av avsaknad av pass, om inte bristerna orsakats av felaktig information från Researrangören. Resenären ansvarar för att ta del av information som tillhandahållits av Researrangören.

7.4 Avvikande från arrangemanget
Resenär som efter det att Resan påbörjats avviker från arrangemanget är skyldig att meddela detta till Researrangören eller dennes representant.

8. Behov av assistans

I enlighet med Tågresenärsförordningen är en Resenär med funktionshinder eller nedsatt rörlighet berättigad kostnadsfri assistans ombord på tåget samt vid påstigning och avstigning. Om Resenären är i behov av sådan assistans måste Resenären meddela Researrangören detta minst 48 timmar innan avresa.

9. Tvistelösning

Parterna bör försöka lösa tvist som gäller tolkningen eller tillämpningen av Avtalet på egen hand. Om Parterna inte kan enas, kan tvisten prövas av Allmänna reklamationsnämnden (ARN), Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se, eller av allmän domstol. En tvist kan även prövas via EU-kommissionens onlineplattform: ec.europa.eu/odr

10. Övrigt

10.1 Förbehåll om ändringar
Researrangören förbehåller sig rätten att innan avtal träffas med Resenären vidta ändringar av lämnade uppgifter och av Resevillkor. Researrangören reserverar sig även för eventuella tryck- och korrekturfel.

10.2 Tågresenärsförordningen
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1371/2007 av den 23 oktober 2007 om rättigheter och skyldigheter för tågresenärer ("Tågresenärsförordningen") är tillämplig på Resan. Läs mer om förordningen på Europeiska unionens publikationsbyrå, publications.europa.eu.

Medlem i Svenska Resebyrå- och arrangörsföreningen.