Resevillkor

De resevillkor som presenteras nedan ("Resevillkoren") reglerar reseavtalet ("Avtalet") mellan resenären ("Resenären") och researrangören AB Dagens Nyheter, org. nr. 556246-8172, ("Researrangören"). Resenären och Researrangören benämns gemensamt "Parterna". I Avtalet ingår även information om det aktuella researrangemanget som finns på vår hemsida som du ska ta del av ("Resan").

Resevillkoren tillämpas på s.k. paketresor med DN-Tåget.

1. Avtalet

1.1 Avtalsingående
Avtalet blir bindande för Parterna när Researrangören skriftligen bekräftat Resenärens beställning om inte annat avtalats.  Researrangören ska bekräfta Resenärens beställning utan dröjsmål via e-mail till den adress som Resenären uppgivit vid bokningen. Ångerrätt gäller inte vid avtal om paketresor.

1.2 Huvudresenär
Huvudresenär är den person i vars namn Avtalet har träffats. Huvudresenären anges först i färdhandlingar eller på annat tydligt sätt. Huvudresenären är betalningsansvarig enligt Avtalet. Alla ändringar och eventuell avbeställning måste ske av huvudresenären. Undantag kan göras om huvudresenären blir allvarligt sjuk och inte kan genomföra ändringen eller avbokningen. Huvudresenären ansvarar för att förse Researrangören med korrekta bokningsuppgifter för övriga resenärer som omfattas av Avtalet. Eventuell återbetalning sker till huvudresenären.

Researrangören kommer även att behandla uppgifter som huvudresenären lämnar om personer i sitt resesällskap. Om Huvudresenären i bokningsverktyget lämnar uppgifter om andra personer vid bokning av Resan måste huvudresenären vara säker på att dessa personer samtycker till det och har tillåtelse att lämna uppgifterna. Huvudresenären ansvarar även för att försäkra sig om att övriga Resenärer förstår hur deras uppgifter kan komma att användas samt hänvisar dem till Researrangörens personuppgiftspolicy.

1.3 Minderåriga resenärer
Om Resenären är under 18 år och reser utan målsman måste detta uppges vid bokningstillfället. Vissa resor kan kräva åldersgräns som kan vara högre än 18 år. Sådan information lämnas vid bokningstillfället.

1.4 Resetider
Tiderna för avresa och hemresa i bokningsbekräftelsen är preliminära. Researrangören ska snarast och om möjligt senast 20 dagar före avresan precisera de avgångstider som ska gälla för Resan.

1.5 Information om pass och visum
Researrangören ska lämna allmän information om vad som gäller i fråga om pass och visum avseende Resan, läs mer här.

1.6 Information om hälsobestämmelser
Researrangören ska lämna allmän information om hälsobestämmelser för resmålet.

Resenären svarar själv för att inhämta anvisningar om särskilda behov relaterat till det egna hälsotillståndet. Resenären ansvarar även för att ta reda på vilka regler som gäller på resmålet som relaterar till det personliga behovet. Resenären skall också respektera och följa de lagar och regler som gäller i de länder som besöks. Mer information finns på UD:s reseinformation.

1.7 Anslutningsresa och specialarrangemang
Anslutningsresa eller specialarrangemang ingår i Avtalet endast om dessa bokats tillsammans och vid ett och samma tillfälle med de tjänster som ingår i paketresan eller om dessa sålts tillsammans med övriga tjänster för ett totalpris.

1.8 Önskemål och särskilda tjänster
Eventuella önskemål eller särskilda tjänster på Resenärens begäran ingår i Avtalet endast om dessa uttryckligen bekräftats skriftligen av Researrangören.

1.9 Kontroll av bokningsbekräftelse och resehandlingar
Resenären är skyldig att kontrollera bokningsbekräftelsen/resehandlingarna så snart de erhållits och att alla uppgifter stämmer inklusive att namn är rättstavade och överensstämmer med passet. Eventuella felaktigheter måste påtalas snarast. Researrangören förbehåller sig rätten att ta ut en avgift motsvarande den faktiska kostnaden för att rätta felaktiga uppgifter jämte en skälig ersättning för det merarbete som rättelsen medför. Om felaktighet beror på Researrangören eller någon denne anlitat, ska rättelse ske utan kostnad för Resenären.

1.10 Ändring av uppgifter
Huvudresenären ska omgående meddela Researrangören eventuella ändringar av adress, e-postadress, telefonnummer eller andra uppgifter av betydelse för Researrangörens möjligheter att kontakta Resenären. Information om behandling av personuppgifter finns i Researrangörens personuppgiftspolicy.

1.11 Minsta antal deltagare
Researrangören förbehåller sig rätten att ställa in resan vid för lågt deltagarantal och då med full återbetalning.

2. Pris och betalning

2.1 Resans pris
Resans pris omfattar alla i Avtalet ingående tjänster samt obligatoriska tillägg, skatter och avgifter.

2.2 Tidpunkt för betalning
Resenären ska betala Resans pris senast vid den tidpunkt som framgår av informationen om det aktuella researrangemanget.

2.3 Delbetalning
Av informationen om det aktuella researrangemanget framgår det om en delbetalning ska ske samt i sådana fall delbetalningens (anmälningsavgiftens) storlek och betalningsvillkor.

2.4 Utebliven betalning
Om Resenären inte betalar Resans pris i enlighet med Avtalet har Researrangören rätt att häva Avtalet och ta ut skälig ersättning.

2.5 Tilläggsavgift
Om inte annat uttryckligen framgår, är Resans pris baserat på inkvartering för två personer i delat dubbelrum. Vid inkvartering för endast en person i dubbelrum eller större rum avsett för fler boende än en, har arrangören rätt att ta ut en tilläggsavgift.

2.6 Eventuella tillkommande kostnader
Researrangören är skyldig att informera Resenären om eventuella kostnader som kan tillkomma.

3. Resenärens rätt till ändring och avbeställning

3.1 Ändringar
Resenären har rätt att ändra Avtalet om Researrangören medger detta. Ändringar i Avtalet kan medföra tillkommande kostnader för Resenären från Researrangören eller annan.

3.2 Avbeställning
Resenären har rätt att avbeställa Resan. Researrangören förbehåller sig rätten att begära ersättning av Resenären för de kostnader som Researrangören drabbas av till följd av avbeställningen: Vid avbeställning tidigare än 60 dagar före avresan ska Resenären betala 1 500 kr, resten av anmälningsavgiften återbetalas. Vid avbeställning mellan 60-45 dagar före avresa ska Resenären betala anmälningsavgiften. Vid avbeställning mellan 44-30 dagar före avresa ska Resenären betala 50 % av Resans pris. Vid avbeställning mellan 29-15 dagar före avresa ska Resenären betala 75 % av Resans pris. Vid avbeställning 14 dagar och senare innan avresa ska Resenären betala 100 % av Resans pris. Avbeställning ska ske skriftligen till dntaget@dn.se med avgivande av bokningsnummer eller annan relevant referens.

4. Resenärens rätt att överlåta avtalet

4.1 Rätt till överlåtelse
Resenären får överlåta Avtalet till någon som uppfyller alla villkor för att få delta i Resan. Ett sådant villkor kan t.ex. vara att transportföretag eller annan som Researrangören anlitat enligt gällande regler ska godta byte av Resenär. Resenären måste i skälig tid före avresan underrätta Researrangören om överlåtelsen. Underrättelse som gjorts senast sju dagar före avresa anses alltid ha gjorts i skälig tid.

4.2 Avgift för överlåtelse
Researrangören tar ut en administrativ överlåtelseavgift om 500 kr.

4.3 Solidariskt ansvar
Överlåtaren och förvärvaren är solidariskt ansvariga gentemot Researrangören för allt vad som återstår att betala för Resan och för de extra kostnader som överlåtelsen medför.

5. Ändringar före avresan och under Resan

5.1 Researrangörens rätt till ändring av avtalsvillkor 
Researrangören har rätt att göra ändringar i Avtalet förutsatt att Researrangören informerar Resenären om ändringen på ett klart, begripligt och tydligt sätt på ett varaktigt medium. Om ändringen är obetydlig, till exempel mindre ändringar av flygtider, har Resenären inte rätt till prisavdrag eller skadestånd. Vid väsentliga ändringar av Resan ska Resenären, om möjligt, erbjudas en alternativ resa eller rätt att säga upp Avtalet utan avbeställningsavgift.

Fram till att Resan påbörjas meddelar Researrangören eventuella ändringar och uppdateringar via e-mail till Huvudresenären som är skyldig att meddela övriga Resenärer om sådana ändringar.

Under Resan meddelar Researrangören eventuella ändringar och uppdateringar i en Reseapp som samtliga Resenären ska ladda ned. Avgångstidsändringar kommer dock även meddelas via e-mail och SMS till huvudresenären som är skyldig att meddela övriga Resenärer om sådana ändringar.

Researrangören kommer i god tid innan avresa informera om hur Reseappen laddas ned, dess funktion samt tillhandahålla nödvändig assistans avseende Reseappen. För det fall en Resenär inte har möjlighet att ladda ned Reseappen ska denne meddela Researrangören så snart som möjligt som då ska tillhandahålla en alternativ informationskanal.

5.2 Ändring av priset
Researrangören får höja priset för Resan om höjningen beror på ändringar i bränslekostnader, skatter och offentliga avgifter eller valutakurser.

Resans pris får höjas med ett belopp som motsvarar Resenärens andel av den kostnadsökning som Researrangören drabbas av. Rätt till prishöjning föreligger endast om kostnadsökningen sammanlagt överstiger 100 kronor per bokning.

Resans pris ska sänkas om Researrangörens kostnader, av skäl som angivits ovan, minskar med sammanlagt minst 100 kronor per bokning. Researrangören får vid prissänkning göra avdrag för faktiska administrativa kostnader.

Researrangören ska så snart som möjligt underrätta Resenären om prisförändringarna. Underrättelsen ska innehålla en motivering till ändringen och en uträkning.

Priset får inte höjas och behöver inte heller sänkas under de sista 20 dagarna före den avtalade avresedagen.

5.3 Resenärens rätt att säga upp Avtalet utan avbeställningsavgift
Om Resenären vill säga upp Avtalet på grund av en väsentlig ändring, t.ex. om priset höjs med mer än 8 % av Resans totalpris, måste Resenären meddela Researrangören att Avtalet sägs upp inom en av Researrangören angiven skälig tid från det att Researrangören informerade Resenären om ändringen. Gör Resenären inte det blir Resenären bunden av det nya avtalet.

Om Avtalet sägs upp ska Researrangören utan onödigt dröjsmål och senast 14 dagar efter det att Avtalet sades upp återbetala hela Resans pris.

5.4 Researrangörens och Resenärens rätt att säga upp Avtalet vid oundvikliga och extraordinära händelser
Både Researrangören och Resenären har rätt att säga upp Avtalet om genomförandet av Resan eller transporten av passagerare till resmålet väsentligen påverkas av oundvikliga och extraordinära händelser på resmålet eller i dess omedelbara närhet. Med oundvikliga och extraordinära omständigheter avses till exempel allvarliga säkerhetsproblem som krig, terrorism, utbrott av allvarlig sjukdom eller naturkatastrofer. Resenären har i sådana fall rätt att säga upp Avtalet utan att betala någon avbeställningsavgift. Om Researrangören säger upp avtalet i enlighet med denna punkt har Resenären inte rätt till skadestånd. Resenären har i sådana fall rätt till full återbetalning på det sätt som följer av 5.3.

Resenären har inte rätt att säga upp Avtalet om de oundvikliga och extraordinära händelserna var allmänt kända vid tidpunkten när Avtalet ingicks.

För att utreda om händelsen är av sådan allvarlig karaktär som ovan angivits ska sakkunniga svenska eller internationella myndigheter rådfrågas. En gällande avrådan från UD ska alltid anses utgöra grund för uppsägning.

6. Researrangörens ansvar för Resans genomförande

6.1 Bristande genomförande
Om en resetjänst inte genomförs enligt Avtalet ska Researrangören avhjälpa felet inom skälig tid. Researrangören är dock inte skyldig att avhjälpa felet om det är omöjligt eller om avhjälpandet skulle medföra oproportionerliga kostnader. Om Researrangören inte avhjälper felet kan Resenären ha rätt till prisavdrag och skadestånd.

Resenären har inte rätt till skadestånd, om Researrangören visar att felet beror på ett hinder utanför Researrangörens kontroll som denne inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder denne inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

6.2 Väsentliga fel
Om efter avresan en väsentlig del av Resan inte kan tillhandahållas, ska Researrangören om möjligt ordna likvärdiga eller minst likvärdiga alternativ utan extra kostnad för Resenären. Kan Researrangören inte erbjuda detta, får Researrangören erbjuda alternativ av lägre kvalitet i förening med skäligt prisavdrag. Resenären får endast avvisa sådana alternativ om dessa inte kan anses vara jämförbara med dem som skulle tillhandahållits enligt avtalet eller om erbjudet prisavdrag inte kan anses vara skäligt.

Kan Researrangören inte erbjuda något alternativ eller om Resenären har rätt att avvisa sådana alternativ enligt ovan, kan Resenären ha rätt till prisavdrag och skadestånd.

Vid fel som väsentligen påverkar genomförandet av paketresan och som Researrangören inte har avhjälpt inom skälig tid får Resenären säga upp Avtalet och kan även ha rätt till prisavdrag och skadestånd.

Kan Researrangören inte erbjuda något alternativ eller om Resenären har rätt att avvisa sådana alternativ enligt ovan, eller om Resenären har sagt upp avtalet har Resenären rätt till likvärdig hemtransport utan onödigt dröjsmål och utan extra kostnad om paketresan innefattar transport och Resenären befinner sig på resmålet.

7. Om prisavdrag och skadestånd

Prisavdrag utgår inte om Researrangören kan visa att felet beror på Resenären.

Resenären har inte rätt till skadestånd om Researrangören visar att felet beror på Resenären eller på tredje part som saknar anknytning till tillhandahållandet av resetjänster som ingår i paketresan, eller om felet beror på oundvikliga och extraordinära händelser.

Om felet beror på någon som Researrangören har anlitat, är Researrangören fri från skadeståndsansvar enligt dessa resevillkor endast om också den som Researrangören har anlitat skulle vara fri enligt den bestämmelsen. Detsamma gäller om felet beror på någon annan i ett tidigare led.

Rätt till skadestånd på grund av att Researrangören ställt in Resan föreligger inte om Researrangören visar att färre personer än ett i Avtalet angivet minimiantal anmält sig till Resan och Resenären inom en i avtalet angiven tid skriftligen underrättas om att Resan ställts in.

Meddelande om att Resan ställs in ska lämnas senast

  • 20 dagar före avresa om Resan varar längre än 6 dagar
  • 7 dagar före avresa om Resan varar mellan 2 och 6 dagar
  • 48 timmar innan avresa om Resan varar kortare än 2 dagar

Skadestånd enligt dessa villkor omfattar ersättning för ren förmögenhetsskada, personskada och sakskada. Resenären är skyldig att i möjligaste mån begränsa skadan.

Om inte annan begränsning följer av Paketreselagen (2018:1217) eller annan tvingande lagstiftning är Researrangörens ansvar för skada begränsad till tre gånger paketresans pris. Denna begränsning gäller dock inte vid personskada eller vid skada som orsakats uppsåtligen eller av oaktsamhet.

8. Reklamation

Resenären får endast åberopa fel i de avtalade tjänsterna om denne inom skälig tid efter det att denne märkt eller bort märka felet underrättar Researrangören om felet. Detta ska ske snarast och om möjligt under Resan. Vid fastställande av eventuellt prisavdrag eller ersättning för skador beaktas den tidpunkt då Resenären reklamerat om ett sådant meddelande hade inneburit att Researrangören kunde ha avhjälpt felet.

Utan hinder av ovan får Resenären åberopa fel om Researrangören har handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder.

9. Tvistelösning

9.1 Researrangörens anvisningar
Resenären är skyldig att följa de anvisningar för Resans genomförande som lämnas av reseledaren eller av annan person som Researrangören anlitar. Resenären är skyldig att respektera de ordningsregler som gäller för Resan och på resmålet och uppträda så att medresenärer eller andra inte störs. Om Resenären på ett väsentligt sätt bryter mot detta, kan Researrangören häva Avtalet utan att Resenären har rätt till ersättning eller återbetalning.

9.2 Resenärens ansvar för skada
Resenären är ansvarig för eventuellt skadestånd i anledning av skada som Resenären genom vårdslöshet vållar Researrangören.

9.3 Resenärens ansvar för formaliteter
Resenären är själv ansvarig för att iaktta nödvändiga formaliteter för Resans genomförande, som till exempel innehav av giltigt pass, visum, vaccinationer, och försäkring.

Resenären ska för samtliga i paketresan ingående transporttjänster ha avslutat check-in i enlighet med resplan eller annan anvisning från Researrangören eller transportören.

Resenären är själv ansvarig för alla kostnader som uppkommer på grund av brister i nämnda formaliteter, till exempel hemtransport till följd av avsaknad av pass, om inte bristerna orsakats av felaktig information från Researrangören.

Resenären ansvarar för att ta del av information som tillhandahållits av Researrangören.

9.4 Avvikande från arrangemanget
Resenär som efter det att Resan påbörjats avviker från arrangemanget är skyldig att meddela detta till Researrangören eller dennes representant.

10. Researrangörens skyldighet att tillhandahålla assistans

Om Resenären befinner sig i svårigheter under Resan är Researrangören skyldig att utan onödigt dröjsmål ge lämplig hjälp. Sådan hjälp kan till exempel vara information om hälso- och sjukvårdstjänster, lokala myndigheter och konsulärt stöd. Researrangören har rätt att ta ut en skälig avgift för sådan hjälp om situationen orsakats uppsåtligen eller av oaktsamhet från Resenärens sida.

I enlighet med tillämplig EU förordning för tågresenärer, se vidare nedan i 12.1, är en Resenär med funktionshinder eller nedsatt rörlighet berättigad kostnadsfri assistans ombord på tåget samt vid påstigning och avstigning. Om Resenären är i behov av sådan assistans måste Resenären meddela Researrangören detta minst 48 timmar innan avresa.

11. Tvistlösning

Parterna bör försöka lösa tvist som gäller tolkningen eller tillämpningen av Avtalet på egen hand. Om Parterna inte kan enas, kan tvisten prövas av Allmänna reklamationsnämnden (ARN), Box 174, 101 23 Stockholm, arn.se, eller av allmän domstol. En tvist kan även prövas via EU-kommissionens onlineplattform: ec.europa.eu/odr.

12. Övrigt

12.1 Resegaranti vid paketresor
Researrangören har tecknat skydd vid obestånd hos Vector Nordic AB. Resenären får kontakta denna enhet eller, i tillämpliga fall, den behöriga myndigheten Kammarkollegiet, Birger Jarlsgatan 16, 114 34 Stockholm, 08-700 08 00, registratur@kammarkollegiet.se om tjänster inte tillhandahålls till följd av Researrangörens obestånd.

12.2 Tillämplig EU förordning
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1371/2007 av den 23 oktober 2007 om rättigheter och skyldigheter för tågresenärer är tillämplig på Resan.

12.3 Förbehåll om ändringar
Researrangören förbehåller sig rätten att innan avtal träffas med Resenären vidta ändringar av lämnade uppgifter och av Resevillkor. Researrangören reserverar sig även för eventuella tryck-och korrekturfel.

Medlem i Svenska Resebyrå- och arrangörsföreningen.